مردم سالاری دینی‘درنظام جمهوری اسلامی یا تئودموکراسی

نویسنده

چکیده

اصطلاح مردم سالاری دینی اخیراً در فرهنگ کشور ما و بدنبال بحثهای فقهی‘ حقوقی و سیاسی در زمینه رابطه میان جمهوریت و اسلامیت نظام مطرح گردیده است. در این مقاله با تکیه بر مقدمه واصول مطروحه در قانون اساسی جمهوری اسلامی و با مدد گرفتن از مباحث اندیشمندان در داخل و خارج کشور رابطه سه اصل مهم در حکومتداری که عبارتنداز مبانی مشروعیت نظام‘ عینیت یافتن نظام و نهایتاً اداره کنندگان نظام در قالب خداسالاری‘ مردم سالاری و شایسته سالاری تبیین نموده و جایگاه هر یک از آنها در جمهوری اسلامی مشخص گردیده است.

کلیدواژه‌ها