دوره و شماره: دوره 54، شماره 0 - شماره پیاپی 812، زمستان 1380