بررسی مبانی و برخی مدل های تغییر و اصلاحات در سیاست گذاری عمومی در ایالات متحده امریکا

نویسنده

چکیده

در مجموعة مباحث مربوط به سیاست گذاری عمومی‘ موضوع تغییر سیاست ها یک از موضوعات اصلی به حساب می آید که در دو عرصة نظری و عملی ‘ کنکاش ها وجست وجوهای علمی زیادی را به خود اختصاص داده است. در این حال‘ به سبب آنکه نوشته های آمریکایی بیشترین میزان نوشته های موجود در حوزه سیاست گذاری عمومی را به خود اختصاص می دهند و از سویی ‘ بحث از سیاستگذاری ها در این کشور به عنوان یکی از مدل های مطرح در جهان‘ به ویژه در خصوص تغییرات و اصلاحات سیاست های مورد بررسی قرار میگیرد‘ نوشتار حاضرتلاش خواهد نمود تا جنبه هایی مهم از پدیدة پیش گفته را در این کشور مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.

کلیدواژه‌ها