خردگرایی و تصمیم حدود آزادی سیاستگذار در تصمیم گیری

نویسنده

چکیده

عمل تصمیم گیری به سبب اهمیت سیاسی و نمادین خود از جایگاه ویژه ای د رتحلیل سیاست گذاری های عمومی برخوردار می باشد. با این عمل قدرت اعمال می گردد و مجموعه ای ازسیاست ها یا خط مشی ها لازم الاجرا می شوند. اما بررسی عینی تصمیمات در حوزه سیاست های عمومی مبین این واقعیت می باشد که اهمیت تصمیم را نمی توان با اهمیت تصمیم گیر یک دانست. درخصوص موضوع اخیر مدل های خردگرایی کامل‘ خردگرایی محدود و آنارشی سازماندهی شده هر یک چهره ای خاص از تصمیم گیر را پیش رو میگذارد. مدل خردگرایی محدود که برای تصمیم گیر قائل به خرگرایی‘ آزادی و قدرت نسبی در فرایندهای تصمیم گیری است زمینه های اپیستمولوژیک و نظری جامعه شناسی سازمان ها در فرانسه را ایجاد می نماید که در حال حاضر از مبانی اساسی تحلیل رفتار و تصمیمات سازمان ها و افراد در مباحث مربوط به سیاست گذاری عمومی گشته است.

کلیدواژه‌ها