دوره و شماره: دوره 53، شماره 0 - شماره پیاپی 813، پاییز 1380