در آمدی بر سیاستگذاری عمومی

نویسنده

چکیده

«درآمدی بر سیاست گذاری عمومی»‘ نخستین بخش از مجموعه مطالبی است که پیرامون تحلیل سیاست گذاری های عمومی ارائه خواهندگشت. در این نوشته سخن از ظهور و ضرورت رشته سیاست گذاری عمومی و نیز موضوع و روش آن به میان آمده و چشم اندازهای نظری و عملی که در قالب های تئوریک و متدیک به وسیله متخصصین این رشته گشوده شده اند مورد بررسی قرار گرفته اند. سنتز ارائه شده به دنبال آشکار نمودن دو خصوصیت اساسی رشته سیاست گذاری عمومی می باشد: این رشته جدید از یک سو متخصصان علوم سیاسی را به انجام مطالعات کاربردی و عملی در خصوص دولت و عملکرد آن دعوت نموده و بدین ترتیب راه را بر تأثیر گذاری آنها بر اداره امور اجتماعی هموار می کند. از سوی دیگر سیاست گذاری عمومی زمینه ارتباط میان رشته های مختلف علوم اجتماعی ( جامعه شناسی‘ اقتصاد‘ روان شناسی‘ علوم سیاسی..) را فراهم نموده و یافته های آنها را در ابعاد معرفت شناسی‘ نظریه و روش در قالب هایی جدید برای بالا بردن کارایی دولت به کار می بندد.

کلیدواژه‌ها