دوره و شماره: دوره 52، شماره 0 - شماره پیاپی 826، تابستان 1380