برداشتی کوتاه از نظریه چرخه های طولانی در سیاست های جهانی

نویسنده

چکیده

جرج مادلسکی در بررسی تاریخ روابط بین الملل فقدان یک قدرت متمرکز را مورد توجه قرارداده است. او ضمن توجه به عوامل اقتصادی در نظام جهانی به عوامل سیاسی موثردر آن نیز می پردازد . به نظر مادلسکی تاریخ 500 ساله اخیر جهان مؤید وجود دوره هایی می باشد که هر یک از آنها با برتری یک قدرت جهانی همراه بوده است. او با مطالعه برتری جهانی پرتغال ‘ هند‘ انگلستان (در دوره) و امریکا بر جهان‘ روند شکل گیری نظامهای جهانی و این دوره ها را بررسی کرده است . به نظر مادلسکی دولتهای ملی در شکل گیری سیستم جهانی همواره نقش مهمی ایفا کرده اند.