دوره و شماره: دوره 41، شماره 0 - شماره پیاپی 1054، مهر 1377