دوره و شماره: دوره 36، شماره 0 - شماره پیاپی 1058، بهار 1376 
3. اصول کلی حقوق و حقوق موضوعه

ژان بولانژه؛ دکتر علیرضا محمدزاده وادقانی