دوره و شماره: دوره 36، شماره 0 - شماره پیاپی 1058، فروردین 1376 
اصول کلی حقوق و حقوق موضوعه

ژان بولانژه؛ دکتر علیرضا محمدزاده وادقانی