نظریه های مختلف تداول تسلیحات اتمی: بازدارندگی‘ باج گیری هسته ای و جنگ اتمی

نویسنده

چکیده

در این مقاله‘ پیامدهای نظامی- سیاسی گسترش عمودی و افقی تسلیحات اتمی در نظام بین المللی و دلایل علاقه کشور-ملتها به دستیابی به توانایی نظامی اتمی مورد مطالعه قرار می گیرند. از این تسلیحات کشتار جمعی تنها یک بار در جنگ استفاده شده‘ اما کشورهای اتمی بارها به تهدید استفاده از بمبهای اتمی برای رسیدن به اهداف سیاسی گوناگونی(شامل بازدارندگی ‘ ناگزیرسازی و باجگیری) متوسل شده اند. از این رو ‘ در می یابیم که به خلع سلاح و کنترل تسلیحات برای حفظ امنیت بین المللی نمی توان بیش از اندازه بها داد.