چشم انداز منطقه آسیای جنوب شرقی : تحلیلی ا زوضعیت حال وآینده آسیای جنوب شرقی

نویسنده

چکیده

پس از فروپاشی نظام جنگ سرد جهان د رآستانه تحولی عظیم قرار گرفته است و منطقه بسیار استراتژیک آسیای جنوب شرقی نیز ا زاین تحول جهانی متأثر بوده وهست. د رحقیقت منطقه مزبور شاهد «گلاسنوست» و «پرسترویکای» کوچک خود می باشد. زیرا کشورهایی نظیر ویتنام ‘ کامبوج (کامبوجیه) ‘ لائوس و برمه (میانمار) در تلاش به منظور یافتن جایگاهی در نظام اقتصادی و سیاسی بین المللی منطقه ای هستند. تحول فوق توام با پویایی اعضای «اتحادیه کشورهای آسیای جنوب شرقی » موجب شده استکه منطقه آسیای جنوب شرقی به منطقه ای پویا تر ا زگذشته و به نقطه عطفی در تاریخ پر عظمت خود برسد (تداعی عظمت گذشته امپراطوریهای انگور ‘ پاگانو شری وی جایا که در گذشته تمدنهای بزرگ منطقه بودند)