دوره و شماره: دوره 31، شماره 0 - شماره پیاپی 1138، بهار 1373 
4. چهل وسومین نشست کمیسیون حقوق بین الملل

دکتر سید فضل الله موسوی؛ استفان سی. مک. کافری


7. تعریف استراتژی نظامی

دکتر جلیل روشندل؛ سرهنگ آرتور اف لیک