دوره و شماره: دوره 31، شماره 0 - شماره پیاپی 1138، فروردین 1373 
چهل وسومین نشست کمیسیون حقوق بین الملل

دکتر سید فضل الله موسوی؛ استفان سی. مک. کافری


تعریف استراتژی نظامی

دکتر جلیل روشندل؛ سرهنگ آرتور اف لیک