تأملی بر سیاست خارجی حقوق بشری آمریکا (با نگاهی به سیاست آمریکا در قبال ایران)

نویسندگان

چکیده

مقاله حاضر تلاش دارد به کالبد شکافیِ سیاست خارجی ِحقوق بشری ِآمریکا بپردازد و این فرضیه را به آزمون گذارد که: با ادامه وضعیت موجود در روابط ایران و امریکا، الزاماتِ اصولِ سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا باعث تشدید و تداوم و البته گسترشِ فشارهای حقوق بشری این کشور علیه ایران خواهد شد. مقاله از چهار بخش کلی تشکیل شده است. در بخش اول می‌کوشد مبانی ِفکری ِحقوق بشری در سیاست خارجی آمریکا را تبیین کند. در بخش دوم، این موضوع را از منظری تاریخی بررسی می کند. در بخش سوم، به بررسی روندهای کلی سیاست گذاری حقوق بشری آمریکا و تمهیداتی که در این زمینه درپیش گرفته است، می پردازد. در بخش چهارم، سیاست خارجی حقوق بشریِ آمریکا در قبال ایران در پرتو رویه هایی که پیش از این وجود داشته تحلیل خواهد شد.

کلیدواژه‌ها