دوره و شماره: دوره 40، شماره 1 - شماره پیاپی 273978، پاییز 1389 (دوره)