هویت و شاخص های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

نویسندگان

چکیده

در این نوشتار، شاخص های سیاست خارجی جمهوری اسلامی در چارچوب مؤلفه های هویتی نظام، به بحث گذاشته شده است. در این راستا با توجه به ماهیت و محتوای اصول سیاست خارجی ایران، ابتدا به رهیافت بر ساخته گرایی (Constructivism) پرداخته میشود. سپس با بررسی عناصر هویتی نظام جمهوری اسلامی در قالب این رهیافت، شاخص های سیاست خارجی آن تجزیه و تحلیل میشود. سؤال اصلی این است که عمده ترین شاخص سیاست خارجی ایران کدام است و تحت تاثیر کدام مؤلفه هویتی قرار دارد؟ همچنین این سوال مطرح است که منافع اقتصادی در شاخصهای سیاست خارجی از چه جایگاهی برخوردار است؟ فرضیه های مطرح شده درپاسخ به این سؤالات، عبارتند از: 1) عمده‌ترین شاخص سیاست خارجی ایران، رویکرد امنیتی آن است که تحت تاثیر مؤلفه ی هویتی "امنیت گرایی" قرار دارد. 2)رویکرد امنیتی سیاست خارجی، شاخص های معطوف به منافع اقتصادی را تحت الشعاع خود قرار می دهد.

کلیدواژه‌ها