آینده توسعه در خاورمیانه: چالش‌ها و چشم‌اندازها

نویسنده

چکیده

این مقاله وضعیت کنونی توسعه‌یافتگی در منطقه خاورمیانه بررسی می‌کند به ویژه چالش هایی را که این منطقه برای دستیابی به توسعه پایدار و توسعه انسانی در آینده نزدیک با آن روبروست. در این پژوهش چارچوب تحلیلی نخبه‌گرایی برای درک علل توسعه‌نیافتگی منطقه خاورمیانه برگزیده شده است، بدین دلیل که در منطقه خاورمیانه رویکردها و رفتار افراد قدرتمند، در وضعیت عدم نهادینگی، راهنماهایی معتبر برای تحول سیاسی محسوب می شود. سپس به جایگاه منطقه خاورمیانه در میان دیگر مناطق در حال توسعه جهان و دلایل استثناء بودن این منطقه نسبت به دیگر مناطق جهان سوم و به نوعی عقب‏ماندگی این منطقه از روندهای مسلط جهانی هم در زمینة اقتصادی و همه به ویژه سیاسی می پردازد. در دیگر بخش های مقاله به چالش های سیاسی و اقتصادی ناشی از تسلط دولت رانتیه در منطقه و نیز معضلات برخاسته از مشارکت نابسنده زنان در فرایند توسعه در این منطقه اشاره می‌شود.

کلیدواژه‌ها