تاثیر فناوری های جهانی اطلاعاتی و ارتباطاتی بر امنیت ملی کشورها

نویسندگان

چکیده

استفاده از فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی از دهه 1980 به بعد در کل جهان روز به روز در حال افزایش است، به نظر می رسد این فناوری ها با دادن اطلاعات از پیچیدگی های موضوعات و مسائل برای دولت ها کاسته اند و در عین حال زمینه را برای وابستگی های متقابل پیچیده بین دولت ها فراهم کرده اند. این کارکرد دوگانه فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی باعث شده است که از نظر امنیتی مشکلاتی برای کشورها به خصوص کشورهای کمتر توسعه یافته که از لحاظ دسترسی در سطحی پایین تر قرار دارند یا به عبارتی دارای شکاف دیجیتالی نسبت به کشورهای پیشرفته هستند، به وجود آید. با توجه به سیر تحول مفهوم امنیت و خارج شدن آن از بُعدِ صِرفِ نظامی، این مشکلات امنیتی را می توان در ابعاد مختلف اقتصادی، نظامی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، زیست محیطی و . . . به بررسی نشست.

کلیدواژه‌ها