دامنه رویکردی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی نسبت به آمریکا از "رویاگرایی پیشدستانه" تا "واقعگرایی پیشگیرانه"

نویسنده

چکیده

پیشفرض این دانش پژوه حاکی از آن است که بنا به مقتضیاتی، جمهوری اسلامی متعمدانه و آگاهانه سیاست خارجی ابهام برانگیزی در خصوص آمریکا دارد. به رغم این پیشفرض، یافته کلی مقاله آن است که به احتمال زیاد در بلند مدت روابط استراتژیک حساب شده و سنجیده ای بین دو کشور ایران و آمریکا برقرار خواهد شد. اما در میان مدت، دیوار بدبینی جمهوری اسلامی به آمریکا، غرب و آثار لیبرالی-سکیولاریستی مدرنیسم به حدی است که سیاست خارجی جمهوری اسلامی نسبت به آمریکا در حیطه بی اعتمادی احتیاط آمیز باقی خواهد ماند. به اقتضاء این بی اعتمادی احتیاط آمیز، فرضیه مقاله این است که شکل ساده شده ی جهت گیری میان مدت سیاست خارجی جمهوری اسلامی نسبت به آمریکا لزوما" متضمّن دامنه ای است تلفیقی بین دو دیدگاه بدیل زیر : "رویاگرایی پیشدستانه" تا "واقعگرایی پیشگیرانه."

کلیدواژه‌ها