روشنفکری و تعهد: مروری بر آثار و افکار ادوارد سعید

نویسندگان

چکیده

در مجامع علمی، ادوارد سعید را با کتاب شرق شناسی وی می شناسند. سه اصل کلی در شکل گیری اندیشه و طبعا آثار وی دخیل بوده اند؛ اول، بیان دقیق جایگاه و رسالت فرهنگی روشنفکر؛ دوم، بررسی گفتمان غربیان درباره شرق بطور اعم و اسلام بطور اخص؛ و سوم، برجسته کردن مبارزات مردم فلسطین. این نوشتار با بررسی سه اصل فوق به صورت مجزا و مفصل و نحوه نگرش ادوارد سعید در چارچوب این اصول، نشان می دهد که اگرچه، در گفتار و نوشتار وی تناقضاتی به چشم می خورد، اما سعید صرفاً برای رسیدن به یک هدف کلی و متعالی می کوشد: مبارزه برای ابقای سرزمینی، فرهنگی، سیاسی و تاریخی میهن خود: فلسطین. لذا سعید در چارچوب هر یک از اصول سه گانه، به فکر بیرون کشیدن تاریخ، مردم و سرزمین فلسطین از محاق فراموشی گفتمان مدرنیته به طور اعم و گفتمان شرق شناسی به طور اخص است.

کلیدواژه‌ها