جهانی شدن ، فرانوگرایی و تحول در مفهوم توسعه ی سیاسی

نویسنده

چکیده

جهانی شدن، فراتر از یک اصطلاح، فرایندی است که در آن توسعه ی دانش و فناوری های تولیدی و اطلاعاتی بسیاری از مفاهیم و پدیده های زندگی را متحول نموده و با برداشتی متفاوت رو به رو ساخته است. روابط همواره دستخوش تغییر قدرت دوباره دگرگون شده و به گونه‌ای متفاوت شکل گرفته‌اند، سطوح و ابعاد توسعه هم دچار تداخل و تلفیق بسیار شده است. در جهانی شدن مفاهیم و الگوهای توسعه متفاوت، یا حتی متعارض با مفاهیم و الگوهای ارائه شده در قالب نوگرایی می‌باشد و در نتیجه در بسیاری از موارد الگوهای مطرح توسعه ی سیاسی قابل اتکا و استناد نخواهند بود و نگرش تقلیل گرایانه ی عصر نوگرایی نسبت به توسعه و بسیاری دیگر از مسائل اجتماعی و سیاسی دیگر قادر نخواهد بود واقعیات موجود را به شکل دقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.

کلیدواژه‌ها