انقلاب مشروطیت؛ انقلاب اجتماعی یا انقلاب دموکراتیک؟

نویسنده

چکیده

گزارش حاضر درصدد پاسخ به این سوال است که آیا انقلاب مشروطیت 1911-1905 ،یک انقلاب دموکراتیک است یا انقلاب اجتماعی؟ این بحث از نقطه نظر جامعه شناسی سیاسی و با تکیه به تئوری مور- به صورت نسبی – تبیین گردیده است. بررسی ها دلالت بر آن دارند که انقلاب مشروطیت، بنا به دلایل زیر از ویژگی های انقلاب دموکراتیک برخوردار بوده است:
الف) این انقلاب از سوی بورژوازی و اشراف زمین دار – در مراحل مختلف-هدایت شد.
ب) این انقلاب از قانون گرایی دفاع کرد، آزادی های سیاسی را برقرار ساخت و از ابزارهای
مسالمت آمیز- بیش از هر انقلاب اجتماعی دیگر – استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها