کالبد شکافی نقشه جغرافیایی و نقش آن در اعمال قدرت و القاء سیاست

نویسندگان

چکیده

نقشه مهم ترین ابزار شناخت در جغرافیا و عالی‌ترین وسیل? به نمایش در آوردن اطلاعات جغرافیایی است.
نقشه ابزاری در خدمت محیط شناسی و بازنمایی کننده تسلط انسان بر محیط پیرامون خود، در برخی موارد ابزاری در اختیار قدرت سیاسی و حاکمیت‌ها بوده است. لذا نقشی مهم در القاء سیاست و اعمال قدرت ایفا می‌نماید. مفهوم قدرت در اینجا همه شکل‌ها و صورتبندی‌های آن در سطوح مختلف جامعه را شامل می‌گردد. چرا نقشه به عنوان ابزاری در خدمت اعمال قدرت و القاء سیاست قرار می‌گیرد. مقاله حاضر به منظور پاسخگویی به این پرسش و همچنین نقد و بررسی نظراتی که در این باره ارائه شده ، طراحی و نوشته شده است. به این منظور چارچوبی نظری، مفهومی با استفاده از نشانه شناسی، قدرت و متن، گفتمان، قدرت و رسانه و نقشه‌های ادراکی و شناختی وژئوپلیتیک انتقادی طراحی شده است.

کلیدواژه‌ها