صورتبندی مذهبی - سیاسی جامعه ایرانی در عصر صفویه

نویسنده

چکیده

این نوشتار شرحی از گسترش مناسک و شعائر و همچنین شکل گیری دستگاه دینی و نوع مواجهه آن با دستگاه سیاسی بعد از اعلام رسمی مذهب شیعه اثنی عشری در دوره صفویه است. به گمان نویسنده حداقل چهار دوره از گسترش این آیین ها را در جامعه ایرانی عصر صفویه می‌توان سراغ گرفت. دوره اول با ظهور شاه اسماعیل مصادف است که یکپارچه سازی عقیدتی انجام گرفت. در دوره بعد مقارن ظهور شاه عباس اول مناسک و شعائر مذهبی چهره ای همگانی به خود گرفت، دوره سوم، احتمالا مقارن با سلطنت طهماسب و شاه صفی جنبه های دراماتیک به این مراسم وارد شد و سرانجام در دوره شاهان ضعیف صفوی همچون سلیمان و حسین، اصولگرایی مذهبی رواج گسترده یافت. بر همین اساس، روابط میان علما و شاه را نیز در طی این دوره درازمدت در سه عرصه فکری و تاریخی می‌توان توضیح داد.

کلیدواژه‌ها