برنامه هسته‌ای ایران: تکثر دیدگاه ها و زمینه‌های گفتمانی

نویسنده

چکیده

برنامه هسته‌ای ایران سالهاست که توجه محافل سیاسی داخلی و نیز مقامات سایر دولت ها، سازمان های بین‌المللی و محافل سیاستگذاری را در جهان به خود جلب کرده است، اما این مناظرات و زمینه‌های ظهور آنها مورد بررسی عمیق قرار نگرفته است. هدف از این مقاله شناسایی"دیدگاه ها"، "رهیافت ها" و "مناظرات" موجود حول این برنامه و بررسی زمینه‌های ظهور آنها و عوامل بیناذهنی مؤثر در برداشت های متفاوت از معنا و اهمیت برنامه هسته‌ای ایران است. به طور خاص پرسشی که این مقاله به آن می‌پردازد این که چه زمینه‌هایی موجب شکل‌گیری مناظرات داخلی و خارجی درباره برنامه هسته‌ای ایران شده است؟ فرضیه‌ای نیز که در پاسخ به این پرسش وارسی می شود این است که مجموعه‌ای از عوامل بیناذهنی و معنایی یا به بیانی دیگر، گفتمان‌هایی خاص را باید به عنوان زمینه در نظر گرفت.

کلیدواژه‌ها