گذشت در جرائم غیر قابل گذشت تحلیل ماده 277 قانون آئین دادرسی کیفری

نویسنده

چکیده

اصل در جرائم آن است که غیر قابل گذشت باشد. بنابراین اساساً گذشت تاثیری در مسئولیت کیفری مجرمان ندارد بلکه فقط موجب تخفیف مجازات می شود اما گذشت و آثار آن نسبت به جرایم غیر قابل گذشت زوایای مبهمی دارد که در عمل موجب سرگردانی مراجع قانونی می شود و توضیح این موارد کمک موثری در رفع ابهامات خواهد بود .در این مقاله سعی شده است با تکیه بر مسایل پیچیده موضوع پیرامون موارد زیر بحث و گفتگو صورت گیرد معنای جرایم غیر قابل گذشت و تفاوتی که با جرائم قابل گذشت دارند مجازات های قابل تخفیف مسئولیت دادگاه در مقابل درخواست تخفیف مجازات حدودی که باید دادگاه رعایت کند ماهیت تصمیم دادگاه برای تخفیف مجازات کسی که حق گذشت دارد دادگاهی که حق تخفیف دارد امکان یا عدم امکان تبدیل یا تعلیق مجازات....