دوره و شماره: دوره 74، شماره 0، دی 1385 
استجواب در دعاوی مدنی

دکترعباس کریمی؛ دکتر مجید پوراستاد