دوره و شماره: دوره 74، شماره 0، زمستان 1385 
11. استجواب در دعاوی مدنی

دکترعباس کریمی؛ دکتر مجید پوراستاد