نقش بیمه دریایی در جبران خسارت ناشی از تصادم کشتی ها

نویسنده

چکیده

امروزه نقش مهم بیمه دریایی در جبران خسارت های ناشی از حوادث مختلف که همواره نوع بشر را تهدید میکند بر کسی پوشیده نیست به ویژه اینکه در پاره ای از زمینه ها در نیتجه رشد سریع علم و فناوری و پیچیدگی وسایل و ارتباطات حمایت از زیاندیدگان دربرابر تبعات مالی حاصل از مخاطرات گوناگون ،ضروری به نظر می رسد .
در این میان، بیمه دریایی یکی از حوزه های اصلی فعالیت تجاری بیمه گری است چه زیان های سنگین ناشی از سوانح متنوع کشتیرانی تامین پوششهای بیمه ای را برای مالکان کشتی ها و کالا اجتناب ناپذیر ساخته است.
تحقیق حاضر به بررسی جایگاه قابل توجه بیمه دریایی در جبران خسارت ناشی از یکی از حوادث سهمگین دریای یعنی تصادم کشتی ها اختصاص یافته است .