دوره و شماره: دوره 72، شماره 0، تیر 1385 
قرار داد اجاره بدون مدت

دکتر علی اسلامی پناه؛ هادی کریمی