دوره و شماره: دوره 72، شماره 0، تابستان 1385 
2. قرار داد اجاره بدون مدت

دکتر علی اسلامی پناه؛ هادی کریمی