قرار داد اجاره بدون مدت

نویسندگان

چکیده

طرفین عقد اجاره همواره قادر به تعیین دقیق مدت اجاره نیستند .علی الاصول عدم تعیین مدت سبب بطلان عقد اجاره است اما گاه قضیه چنین است که هیچ مدتی در قرارداد ذکر نمی شود ولی حداقل واحد زمانی برای تعیین اجاره بها تعیین می شود قانون مدنی قراردادهای اجاره ای را که مدت اجاره در آنها مسکوت باشد برای همان حداقل واحد زمانی معتبر محسوب نموده است. معذلک ماهیت حقوقی اینگونه توافق ها برای اعتبار بخشیدن به قرارداد فاقد مدت چندان روشن نیست. دراین مقاله سعی شده است ضمن مطالعه اینگونه قرادادها ماهیت حقوقی توافق حاصله مورد بررسی قرار گیرد .