موارد رفع مسئولیت قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی و حقوق تطبیقی

نویسنده

چکیده

نظام های حقوقی گوناگون در بسیاری موارد به مشکلات حقوقی پاسخ های یکسان و یا مشابه می دهند شاید این بدان سبب باشد که در رویارویی با مسایل عقل متعارف ،صرف نظر از خاستگاه بومی یا فرهنگی آن به نتیجه واحدی می رسند ،اما این نتیجه واحد به زبان های مختلفی بیان می شود .ازاصل وفاداری به عهد و پیمان تحت شرایط و مقتضیات خاص از جمله احکام پذیرفته شده اما بیان شده به زبان های و شکل های مختلف می توان عدول کرد در نوشتار حاضر به اجمال موارد معافیت از مسئولیت نقض عهد ابتدا در حقوق انگلیس فرانسه و ایران بررسی شده است و بعد با فاصله گرفتن از نظام های داخلی موضوع کنوانسیون بیع بین المللی کالا و مقایسه آن بامفاهیم آشنا و نظام های مختلف موضوع مطالعه بوده است .