قراداد سه جانبه ESCROW درنرم افزار

نویسنده

چکیده

در قوانین و آثار علمی عقود را متشکل از دو جزء ایجاب و قبول می دانند که توسط دو طرف انجام می شود و گاه رضای ثالث را شرط صحت یا تحقق آن بر می شمرند .
قراردادهای سه جانبه ESCROW در نرم افزارهای رایانه ای ،قراردادهایی هستند متشکل از یک ایجاب و دو قبول، یا یک ایجاب و یک قبول با دو جزء که توسط دو شخص پذیرفته می شوند .
در این مقاله علاوه بر تحلیل حقوقی اینگونه قراردادها، مفاد و ماهیت آنها نیز شرح داده می وشود به نحوی که درمطالعات حقوق تجارت بین المللی نرم افزار اثری مفید و کاربردی داشته باشد.