بررسی آزادی سریع کشتی های خارجی توقیف شده براساس کنوانسیون 1982 حقوق دریاها، آراء دیوان بین المللی حقوق دریاها (دیوان هامبورگ ) و حقوق داخلی ایران

نویسنده

چکیده

کنوانسیون 1982 حقوق دریاها، حق توقیف کشتی های مختلف رابه دول ساحلی داده و در مقابل حق ارائه دادخواست آزادی سریع چنین کشتی هایی را هم به دول صاحب پرچم داده است .این موضوع را در اصول کلی حقوقی نیز می توان یافت .ازاین نه فقط کشورهای عضن کنوانسیون 1982 بلکه تمام کشورهای غیر عضو نیز باید به آن پایبند باشند دراین رابطه چند پرونده نزد دیوان بین المللی حقوق دریاها در هامبورگ تشکیل و رای مربوطه صادر شده است. در این مقاله بااستناد به کنوانسیون 1982 آراء دیوان حقوق دریاها و اصول کلی حقوق جوانب مختلف مفهوم آزادی سریع و ثیقه های مربوط به ان مورد بررسی قرار گرفته است ،که نهایتاً نتایج حاصله می تواند در پرونده های آتی دیوان و همچنین توسط همه کشورها در روابط خود با یگدیگر مورداستناد قرار گیرد درپایان مفاهیم به طور اجمالی در حقوق ج.ا،ایران نیز مورد بررسی قرار گرفته است .