دوره و شماره: دوره 58، شماره 0 - شماره پیاپی 509، زمستان 1381