دوره و شماره: دوره 60، شماره 0 - شماره پیاپی 515، تابستان 1382