دوره و شماره: دوره 64، شماره 0 - شماره پیاپی 518، تابستان 1383