دوره و شماره: دوره 70، شماره 0 - شماره پیاپی 845، زمستان 1384 
12. مشروعیت قانون اساسی

رندی 1. بارنت؛ دکتر عباس کدخدایی؛ عبدالعلی محمدی