دوره و شماره: دوره 24، شماره 0 - شماره پیاپی 1160، پاییز 1368