دوره و شماره: دوره 26، شماره 0 - شماره پیاپی 1195، پاییز 1370 
8. اندیشه سیاسی دوره اسلامی

دکتر عبدالرحمن عالم؛ آ . ک. س. لمبتون