دوره و شماره: دوره 13، شماره 0 - شماره پیاپی 1000085، فروردین 1352 
احزاب سیاسی و گروههای ذینفوذ

دکتر ابوالفضل قاضی؛ پروفسور موریس دوورژه