دوره و شماره: دوره 15، شماره 1 - شماره پیاپی 1000087، مهر 1352 (0) 
معرفی کتاب جامعه شناسی حقوق

دکترابوالفضل قاضی؛ هانری لوی برول