دوره و شماره: دوره 1، شماره 0 - شماره پیاپی 1000101، بهار 1345 
10. امکانات توسعه صادرات به شیخ نشینهای خلیج فارس در مرکز مطالعات عالی بین المللی

دکتر اسدالله نصر اصفهانی؛ محمود نیلفروشان شهشهانی؛ محمدرضا محمدرضای ملکی؛ محمد منشی زاده تهرانی؛ کمال قارصی؛ ابوالقاسم دبیریان تهرانی؛ یوسف پورناصح