دوره و شماره: دوره 1، شماره 0 - شماره پیاپی 1000101، خرداد 1345 
امکانات توسعه صادرات به شیخ نشینهای خلیج فارس در مرکز مطالعات عالی بین المللی

دکتر اسدالله نصر اصفهانی؛ محمود نیلفروشان شهشهانی؛ محمدرضا محمدرضای ملکی؛ محمد منشی زاده تهرانی؛ کمال قارصی؛ ابوالقاسم دبیریان تهرانی؛ یوسف پورناصح