دوره و شماره: دوره 3، شماره 0 - شماره پیاپی 1000102، پاییز 1349 
3. غصب

دکتر جعفری لنگرودی


9. امکانات توسعه صادرات به شیخ نشینهای خلیج فارس بخش 3 شناسایی شیخ نشین قطر

نصر اصفهانی؛ محمود نیلفروشان شهشهانی؛ محمد رضا محمدرضای ملکی؛ محمد منشی زاده تهرانی؛ کمال قارصی؛ ابوالقاسم دبیریان تهرانی؛ یوسف پورصالح


10. امکانات توسعه صادرات به شیخ نشینهای خلیج فارس بخش 4- شناسایی مسقط و عمان

نصر اصفهانی؛ محمود نیلفروشان شهشهانی؛ محمد رضا محمدرضای ملکی؛ محمد منشی زاده تهرانی؛ کمال قارصی؛ ابوالقاسم دبیریان تهرانی؛ یوسف پورصالح


11. امکانات توسعه صادرات به شیخ نشینهای خلیج فارس بخش 5 –شناسایی شیخ نشینهای ساحل صلح

نصر اصفهانی؛ محمود نیلفروشان شهشهانی؛ محمد رضا محمدرضای ملکی؛ محمد منشی زاده تهرانی؛ کمال قارصی؛ ابوالقاسم دبیریان تهرانی؛ یوسف پورصالح


12. فصل دوم امکانات توسعه صادرات به شیخ نشینهای خلیج فارس

نصر اصفهانی؛ محمود نیلفروشان شهشهانی؛ محمد رضا محمدرضای ملکی؛ محمد منشی زاده تهرانی؛ کمال قارصی؛ ابوالقاسم دبیریان تهرانی؛ یوسف پورصالح