دوره و شماره: دوره 5، شماره 0 - شماره پیاپی 1000105، بهار 1350 
8. امکانات توسعه صادرات به شیخ نشینهای خلیج فارس

دکتر اسدالله نصر اصفهانی؛ محمودنیلفروشان شهشهانی؛ محمد منشی زاده تهرانی