دوره و شماره: دوره 9، شماره 0 - شماره پیاپی 1000109، اسفند 1386 
مسایل کنونی اقتصاد چین

دکتر هوشنک نهاوندی؛ دکتر محمدرضا جلیلی


تحقیقی پیرامون مسله کانال سوئز و ریشه های آن

منصوره نظام مافی؛ زهره وجدی؛ لقالله فنائیان؛ یعقوب بهبود


بحثی در شناسایی کشورهای منطقه افریقای شرقی ازنظر اقتصادی و اجتماعی

کیوان معصومی؛ ابوالقاسم دبیریان تهرانی؛ محمد منشی زاده تهرانی؛ خسرو زندیفر؛ علی اکبر شبیری نژاد؛ محمود نیلفروشان