دوره و شماره: دوره 7، شماره 0 - شماره پیاپی 1000144، آذر 1350 
اجاره اشیاء

عبد المجید امیری قایم مقامی