نویسنده = ���������� ������������������ ��������
تعداد مقالات: 3
1. شرکت های فرا ملی

دوره 61، شماره 0، پاییز 1382

عبدالرحیم ذاکر حسین


2. تحدید حدود فلات قاره در خلیج فارس و حق عبور از تنگه هرمز

دوره 28، شماره 0، پاییز 1371

عبدالرحیم ذاکر حسین؛ یومبو تو لینزا