نویسنده = ������������ �������� ����������
تعداد مقالات: 7
1. حداقل قواعد بشر دوستا نة قابل اجرا در آشوبها و شورشهای داخلی

دوره 45، شماره 0، پاییز 1378

دکتر جمشید ممتاز؛ حسین شریفی طراز کوهی


2. اغتشاشات داخلی در حقوق بین الملل

دوره 43، شماره 0، بهار 1378

دکتر جمشید ممتاز


7. تحریم اقتصادی و حقوق بین الملل عمومی

دوره 22، شماره 0، تابستان 1360

دکتر جمشید ممتاز