نویسنده = دکتر جواد شیخ الاسلامی
سیمای دیگر ماکیاول

دوره 25، شماره 0، دی 1369

دکتر جواد شیخ الاسلامی


میرزا کوچک خان رهبر نهضت جنگل(بخش دوم)

دوره 24، شماره 0، آذر 1368

دکتر جواد شیخ الاسلامی


میرزا کوچک خان (رهبر نهضت جنگل )

دوره 23، شماره 0، بهمن 1366

دکتر جواد شیخ الاسلامی