نویسنده = بهرام مستقیمی
فناوری اطلاعات و سرمایه اجتماعی در عرصه بین المللی

دوره 40، شماره 1، مهر 1389

بهرام مستقیمی؛ نسیم السادات واسعی زاده